Hongsa Power Plant 100% completed, Xayaboury Hydropower 70% Completed
ຂໍ້ຕົກລົງຊົ່ວຄາວວ່າດ້ວຍຫຼັກການພິຈາລະນາລາຄາໄຟຟ້າຂອງບັນດາໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າ ທີ່ຈະຂາຍໃຫ້ກັບ ຟຟລ (Notice on Pricing Principles for Domestic IPP Projects)


2016-05-20